DEPRESJON

Er en lidelse som medfører bla vedvarende nedtrykthet, tristhet, fortvilelse, initiativløshet og tap av energi

Har du depresjon ? Sjekkliste i forhold til symptomer på depresjon finner du her.

Det finnes mange typer depresjon
Noen får depresjon etter å ha gått gjennom vanskelige konflikter, samlivsbrudd etc. Andre kan få depresjon uten at man ser noen kjente ytre årsaker. Ofte er det kliniske bildet meget sammensatt, hvor bla. både genetiske forhold, vanskelige barndomsopplevelser, belastninger, kriser, lavt stoffskifte eller B-vitamin mangel kan ha en sammenheng med at depresjon oppstår.

Pga. det meget sammensatte bildet av depresjon er det alltid påkrevd med utredning hos lege med spesialistkompetanse (psykiater) for å kunne avdekke alle mulige årsaksforhold og på denne måten kunne gi den mest optimale behandlingen.

Det er f.eks. vanligvis helt nytteløst å behandle en depresjon som er preget av stort tap av energi med psykologisk behandling hvis årsaken viser seg i hovedsak å være fysisk pga. et lavt stoffskifte. Vi har flere eksempler på pasienter som har gått mange år i samtalebehandling uten særlige resultater, men som etter å ha fått normalisert stoffskifte er blitt helt friske av sin depresjon noen måneder etter at stoffskifte-medisin ble tatt i bruk.

I dag vet man at over halvparten (1 2 3) av alle depresjoner som behandles hos fastlege burde hatt en annen behandling enn det som tilbys. Det skrives ut medikasjon mot depresjon med SSRI preparater ("lykkepiller") uten at årsaksforhold er tilstrekkelig utredet. Forskningen viser at denne type medikasjon kun er riktig for litt under halvparten av alle pasienter som oppsøker sin fastlege. 

Ubehandlet varer vanligvis en depresjon / depressiv episode fra 2-3 og opp til 6-9 måneder. For noen er tilstanden kronisk.

Depresjon som kommer tilbake med jevne mellomrom (måneder, år) og hvor effekten av medikamenter mot depresjon er dårlig, hvor man ofte har mest symptomer om morgenen og hvor slekta ofte er rammet av tilsvarende plager eller alkoholproblemer beskrives som tilbakevendende depresjon innen det bipolare spektrum (bipolare formkrets). Man ser hos disse pasientene vanligvis, men ikke alltid, perioder med lett overksudd, dette kan du lese mer om her.

Behandling for depresjon
Behandlingen vil for lett depresjon bestå av terapi (samtalebehandling). Ved mer alvorlige symptomer på depresjon vil det være påkrevd medikamentell behandling i tillegg. Den medikamentelle behandlingen bør vanligvis videreføres ca opp mot ett år etter symptomfrihet.

aaaaaaaaaaaaiii