DEPRESJON TEST

Hvis du er deprimert vil du kjenne deg igjen i denne egenvurderingen hvor man ved mer enn totalt 20 poeng har en behandlingstrengende depresjon. Hvis dine svar ligger midt mellom to alternativer velger du alternativene 1, 3 eller 5.

NB! Vurderingen gjelder for hvordan du har hatt det de siste 3 dagene

1. Utholdenhet
Her vil vi at du tenker hvordan din utholdenhet er, og om du blir lettere trett enn vanlig:

0: Min utholdenhet er som vanlig
2: Jeg blir lettere trett enn vanlig, men kan likevel gjennomføre det jeg har begynt med
4: Min utholdenhet har avtatt betraktelig. Jeg må derfor ofte avbryte det jeg holder på med, ta pause eller begynne med noe annet.
6: Jeg kan knapt foreta meg noe fordi jeg ekstremt lett blir trett

2. Stemningsleie

Her ber vi deg beskrive din sinnstilstand, om du kjenner deg trist, tungsindig eller dyster. Tenk etter hvordan du har kjent deg de siste 3 dagene, om du har skiftet i humør eller om du har vært den samme hele tiden, og forsøk særlig å huske om du har kjent deg lettere til sinns hvis det har hendt noe positivt:

0: Jeg kjenner meg glad eller trist, alt etter omstendighetene
2: Jeg kjenner meg nedstemt for det meste, men iblant kan det kjennes lettere
4: Jeg kjenner meg gjennomgående nedstemt og dyster. Jeg kan ikke glede meg over slikt som vanligvis gjør meg glad.
6: Jeg er så totalt nedstemt og ulykkelig at jeg ikke kan tenke meg at det kan bli verre

3. Følelser av uro

Her ber vi deg markere i hvilken utstrekning du har hatt følelser av indre spenning, ulyst og angst eller udefinert redsel i løpet av de siste 3 dagene. Tenk særlig på hvor intensive følelsene har vært, og om de har kommet og gått eller vært der nesten hele tiden:

0: Jeg kjenner meg for det meste rolig
2: I blant har jeg ubehaglige følelser av indre uro
4: Jeg har ofte en følelse av indre uro som iblant kan bli meget sterk, og som jeg må anstrenge meg for å holde i sjakk
6: Jeg har fryktelige, langvarige eller uutholdelige følelser av angst
 

4. Søvn

Her ber vi deg beskrive hvor godt du sover. Tenk etter hvor lenge du har sovet og hvor god søvnen har vært de siste 3 nettene. Svaret skal vise hvordan du faktisk har sovet uansett om du har brukt sovemedisin eller ikke. Hvis du sover mer enn du pleier, merker du av på 0:

0: Jeg sover rolig og godt, og lenge nok til å dekke mitt behov. Jeg har ingen særlige vansker med å sovne
2: Jeg har visse søvnvansker. Iblant har jeg vanskelig for å sovne eller sover mer urolig eller overfladisk enn jeg pleier
4: Jeg sover minst 2 timer mindre pr. natt enn normalt. Jeg våkner ofte i løpet av natten selv om jeg ikke forstyrres av noen
6: Jeg sover svært dårlig, ikke mer enn 2-3 timer pr. natt
 

5. Matlyst

Her ber vi deg ta stilling til hvordan appetitten din er, og tenke etter om den på noen måte er annerledes enn normalt for deg. Om du har bedre appetitt enn normalt, markerer du dette som 0:

0: Min appetitt er slik den burde være
2: Min appetitt er dårligere enn vanlig
4: Jeg har nesten ikke appetitt. Maten smaker ikke og jeg må tvinge meg selv til å spise
6: Jeg orker ikke mat i det hele tatt. Hvis jeg skal få noe i meg, må jeg overtales til å spise
 

6. Konsentrasjonsevne

Her ber vi deg ta stilling til din evne til å holde tankene samlet, og konsentrere deg om ulike aktiviteter. Tenk gjennom hvordan du fungerer i ulike situasjoner som krever ulik grad av konsentrasjonsevne, f.eks. å lese en komplisert tekst, å lese en avisartikkel, å se på TV eller snakke med andre mennesker:

0: Jeg har ingen konsentrasjonsvansker
2: Jeg har for tiden problemer med å holde tankene samlet om slikt som normalt burde fange
4: Jeg har betydelige problemer med å konsentrere meg om slikt som normalt ikke krever noen anstrengelse fra min side
6: Jeg kan overhodet ikke konsentrere meg om noen ting

7. Initiativ
Her ber vi deg forsøke å vurdere din handlekraft. Spørsmålet gjelder om du har lett eller vanskelig for å komme i gang med saker du synes du bør gjøre, og i hvilken utstrekning du må overvinne en indre motstand når du skal begynne med noe:

0: Jeg har ingen vanskeligheter med å begynne på nye oppgaver
2: Når jeg skal begynne på noe, byr det meg imot på en måte som ikke er normalt for meg
4: Det kreves stor anstrengelse for meg å bare komme i gang med enkle oppgaver som jeg vanligvis utfører mer eller mindre
    rutinemessig
6: Jeg klarer ikke begynne på de enkleste hverdagssysler 

8. Følelsesmessig engasjement
Her ber vi deg ta stilling til hvordan du opplever din interesse for omverdenen og for andre mennesker, og for slike aktiviteter som pleier å gi deg moro og glede:

0: Jeg er interessert i omverdenen og engasjerer meg i den, og det gir meg moro og glede
2: Jeg føler mindre sterkt for det som pleier å engasjere meg. Jeg har vanskeligere for å bli sint nå det er nødvendig
4: Jeg kan ikke føle noen interesse for omverdenen, ikke n gang for venner og bekjente
6: Jeg har sluttet å oppleve følelser. Jeg føler meg smertefullt likegyldig til og med ovenfor mine nærmeste.

9. Pessimisme
Spørsmålet gjelder hvordan du ser på din egen framtid og hvordan du oppfatter din egen verdi. Tenk etter i hvilken utstrekning du bebreider deg selv, om du plages av skyldfølelse, og om du har vært urolig oftere enn vanlig for eksempel for din økonomi eller helse:

0: Jeg ser lyst på fremtiden. Jeg er stort sett ganske fornøyd med meg selv
2: Iblant anklager jeg meg selv og synes jeg er mindre verd enn andre
4: Jeg grubler ofte over mine tabber og føler meg mindreverdig eller verdiløs, selv om andre synes noe annet
6: Jeg ser alt svart og kan ikke se noe håp. Det føles som om jeg er et tvers gjennom verdiløst menneske, og som om jeg aldri
    skulle kunne få noen tilgivelse for det stygge jeg har gjort

10. Livslyst
Spørsmålet gjelder lysten til å leve, og om du har opplevd livet som meningsløst. Har du tanker om selvmord, og i så fall, i hvilken utstrekning opplever du dette som en reell utvei:

0: Jeg har normal lyst til å leve
2: Livet føles ikke særlig meningsfylt, men jeg ønsker likevel ikke at jeg var død
4: Jeg synes ofte det ville vært bedre å være død, og selv om jeg egentlig ikke ønsker det, kan selvmord av og til oppleves som
    en mulig løsning
6: Jeg har egentlig innsett at min eneste utvei er å dø, og jeg tenker ,mye på hvordan jeg skal ta livet av meg

Hvis du har en skår på 4 poeng eller mer på det siste spørsmålet bør du omgående søke profesjonell hjelp.

aaaaaaaaaaaaiii